SOBS – prijava sažetka

Priprema sažetaka

Sažeci moraju biti predani preko web stranice HUSEk-a i trebaju biti pripremljeni kao običan tekst u Word dokumentu bez formatiranja te bez slika i tablica. Maksimalna dužina sažetka je 250 riječi, ali ne računajući naslov, autore i institucije. Sažetak mora sadržavati naslov, imena i prezimena autora i njihove adrese i e-mail adrese svih autora te postupke, rezultate i zaključke istraživanja.

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Sažeci se pripremaju i predaju samo na engleskom jeziku.

Znanstveni odbor će recenzirati sve zaprimljene sažetke u potpunoj diskreciji. Autor može prijaviti više od jednog priopćenja, ali znanstveni odbor zadržava pravo odluke o broju prijavljenih izlaganja po jednom autoru, kao i o eventualnoj promjeni vrste priopćenja (usmeno ili postersko). Nakon predaje sažetka dopisni autor će dobiti potvrdu o prihvaćanju priopćenja i o vrsti prezentacije. Autori koji prijave sažetak nisu automatski prijavljeni kao sudionici skupa te se trebaju registrirati, inače njihov sažetak neće biti uvršten u Knjigu sažetaka. Sažetak će biti objavljen u Knjizi sažetaka samo ako je kotizacija plaćena u cijelosti.

Autor koji izlaže rad mora jamčiti da su svi koautori suglasni sa sažetkom prije njegovog slanja.

Usmena priopćenja

Vremensko trajanje usmenih priopćenja biti će ograničeno na 15 minuta, od čega je 10 minuta izlaganje autora te 5 minuta rasprave. Molimo autore da se obavezno pridržavaju zadanih vremenskih propozicija. Predavanja se trebaju donijeti na prijenosnoj memoriji u formi PowerPoint (.ppt ili .pptx) ili PDF (.pdf). Molimo da naslovite svoj dokument: „prezime predavača.ppt“ (ili neka druga ekstenzija).

Projektor i računalna oprema će biti osigurani, kao i laserski pokazivač.

Posterska priopćenja

Svi posteri trebaju biti dimenzija  120 cm x 90 cm (visina x širina).  Autori postera trebaju biti uz njih tijekom rasprave o posterima, za vrijeme stanki za kavu.