Ustroj

Predsjednica: Renata Matoničkin Kepčija

Renata radi kao izvanredna profesorice na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Njen znanstveni rad orijentiran je na: ekologiju praživotinja u krškim vodama, na cretovima i u podzemnim staništima; procjenu antopogenih učinaka na biocenoze slatkih voda; bioindikaciju praživotinja i makrozoobentosa u prirodnim i umjetnim ekosustavima; praćenje učinaka revitalizacijskih zahvata unutar zaštićenih područja na biocenoze.


Dopredsjednica: Mirela Sertić Perić

Mirela je docentica na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Njeni znanstveni insteresi usmjereni su na sljedeće teme: ekologija vodenih kukaca (makrozoobentos); nizvodno otplavljivanje (drift) organizama makrozoobentosa; čimbenici stresa u kopnenim vodama; prostorno-vremenska dinamika makrozoobentosa i njena ovisnost o različitim abiotičkim (okolišnim; hidromorfološkim, klimatskim) i biotičkim (trofičkim; „food-web/habitat complexity“) čimbenicima; ekologija krških (sedrotvornih) i alpskih hidrosustava; lake outlets.


Tajnica: Ana Previšić

Ana je docentica na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Njeni znanstveni insteresi usmjereni su na sljedeće teme: raznolikost, taksonomija, filogenija, filogeografija i ekologija vodenih kukaca (prvenstveno tulara; Trichoptera, Insecta), ekologija makrozoobentosa tekućica i stajaćica, odgovor slatkovodnih zajednica na višestruke stresore.